ÔN TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH TẠI NHÀ THPT PHAN NGỌC HIỂN P3

Câu 26: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách     A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.        B. cho clo tác dụng với hiđro.     C. đun nóng dung dịch HCl đặc.        D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc. Câu 27: Các axit : Pecloric, cloric, clorơ, hipoclorơ có công […]

Read More →

Bài tập trắc nghiệm Ancol – Phenol P1

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.   Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc A. 1         B. 2. C. 3                D. 4.   Khi thực hiện phản ứng thế clo vào isobutan, số sản phẩm điclo tối đa có thể thu được là A. 1.         B. 2. C. 3.              D. 4   Khi […]

Read More →

Bài tập tự luận tính chất ANCOL

1. TÍNH CHẤT ANCOL. Bài 1: Gọi tên thông thường, tên quốc tế và cho biết bậc của các ancol sau: a. CH3CH2CH2CH2OH b. CH3CH(CH3)CH2OH c. CH3[CH2]3CH2OH d. CH2=CHCH(OH)CH3 e. CH3CH(OH)CH2CH3 f. (CH3)3COH g. (CH3)2CHCH2CH2OH h. CH2=CHCH2OH Bài 2: Viết công thức cấu tạo các ancol sau: a. Ancol etylic b. Ancol propylic c. Ancol […]

Read More →